Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ / อำนาจหน้าที่ ก.พ.ร. / อ.ก.พ.ร. / อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

นายดิเรก  อุทัยผล ที่ปรึกษา
นายจเด็จ  อินสว่าง ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ อนุกรรมการ
นายธงชัย ณ นคร อนุกรรมการ
นายนันทวัฒน์  บรมานันท์  อนุกรรมการ
นายปรีดี  โชติช่วง อนุกรรมการ
นายภราเดช  พยัฆวิเชียร อนุกรรมการ
นายรุ่งฤทธิ์  มกรพงศ์ อนุกรรมการ
พลตำรวจเอก วสิษฐ  เดชกุญชร อนุกรรมการ
นายวัลลภ  พริ้งพงษ์ อนุกรรมการ
นายกองเอก วิลาศ  รุจิวัฒนพงศ์ อนุกรรมการ
นายวุฒิสาร  ตันไชย อนุกรรมการ
นายสีมา  สีมานันท์ อนุกรรมการ
นายสุเมธ  ชัยเลิศวณิชกุล อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่  สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 อำนาจหน้าที่

    1. กำหนดแนวทาง มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบบริหารในส่วนภูมิภาค เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนและการบรรลุยุทธศาสตร์ของชาติ

    2. ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดความสัมพันธ์ของอำนาจหน้าที่ระหว่างราชการบริหารส่วนกลางกับราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนภูมิภาคกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ

    3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    4. เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้

    5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2557 20:42:15 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2 พฤษภาคม 2560 10:37:54
เกี่ยวกับ
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th