Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ / อำนาจหน้าที่ ก.พ.ร. / อ.ก.พ.ร. / อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ
ของส่วนราชการด้านสังคม

อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ
ของส่วนราชการด้านสังคม

นายวิษณุ  เครืองาม ประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. รองประธานอนุกรรมการ
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อนุกรรมการ
นางกานดา  วัชราภัย อนุกรรมการ
นายจุฑาธวัช  อินทรสุขศรี อนุกรรมการ
นายธงทอง   จันทรางศุ  อนุกรรมการ
นางพรศิริ   มโนหาญ อนุกรรมการ
นายอาวุธ  วรรณวงศ์ อนุกรรมการ
นายอำพล   จินดาวัฒนะ อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร. อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

    1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับภารกิจของส่วนราชการที่สมควรถ่ายโอนให้ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการ

    2. เจรจาทำความตกลงกับส่วนราชการให้มีการถ่ายโอนภารกิจที่ภาครัฐไม่จำเป็นต้องดำเนินการเอง
ให้ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการ

    3. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ

    4. ติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ

    5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

    6. เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้

    7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2557 20:51:11 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2559 13:47:34
เกี่ยวกับ
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th