Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
เกี่ยวกับ / สำนักงาน ก.พ.ร. / วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  

วิสัยทัศน์

" ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมื่องที่ดี อย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกลไกผลักดันการพัฒนาประเทศ "

พันธกิจ

         มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการทำงานของ ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา 3/1 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ ภารกิจหลักของสำนักงาน ก.พ.ร. มีขอบเขตครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับ

1. งานเลขานุการ ก.พ.ร.

2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตาม ก.พ.ร. กำหนด (ตามมาตรา 71/10)

    2.1  งานวิเคราะห์  วิจัย และเสนอความเห็น

  • งานวิจัยนโยบายในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปของแต่ละกระทรวง ทบวง  กรม  เพื่อเป็นข้อมูล  ประกอบการพิจารณา
    การจัดทำรายงานและการให้ข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. ต่อคณะรัฐมนตรี
  • งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นอันเกี่ยวข้องกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ ก.พ.ร. / อ.ก.พ.ร.

    2.2  การให้คำปรึกษาแนะนำ  เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การปรับ เปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ

    2.3  สร้างความเข้าใจ เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

    2.4  การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับกระบวนทัศน์ให้รองรับต่อ
การพัฒนาระบบราชการ

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 16 กันยายน 2557 18:30:57 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559 14:02:37
เกี่ยวกับ
    ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th