Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
หนังสือเวียน / สำนักงาน ก.พ.ร. / หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.ร. ปีงบฯ 2551

หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.ร. ปีงบฯ 2551

2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว46 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552...  สิ่งที่ส่งมาด้วย  

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว45 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552...สิ่งที่ส่งมาด้วย  

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว44 เรื่อง การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (เวียนจังหวัด)


  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว43 เรื่อง การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (เวียน กระทรวง กรม) 

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว42 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552...สิ่งที่ส่งมาด้วย  

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว41 เรื่อง การรรายงานผลตามตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต" ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว40 เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว38 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว37 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
     - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
     
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว36 เรื่อง การเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว35 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว33 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552.... สิ่งที่ส่งมาด้วย 

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว32 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (หัวหน้าส่วนราชการ 117 แห่ง)

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว31 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (องค์การมหาชน 19 แห่ง)

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว30 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (อธิการบดีมหาวิทยาลัย 74 แห่ง) 

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว29 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว27 เรื่อง รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว26 เรื่อง รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว25 เรื่อง คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว24 เรื่อง การประเมินผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัด " ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล / ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด)" ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2551 

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว23 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว22 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว21 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว20 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว19 เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว18 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว17 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว16 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว15 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว14 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว13 เรื่อง การจัดสรรคู่มือคำอธิบายกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว12 เรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว11 เรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว10 เรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว9 เรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

  แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว8 เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว7 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว6 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2551

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว5 เรื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นตามตัวชี้วัด "ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว4 เรื่อง คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว3 เรื่อง คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว2 เรื่อง คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันนอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว1 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 12:01:03 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 12:01:03
หนังสือเวียน
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th