Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
หนังสือเวียน / สำนักงาน ก.พ.ร. / หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.ร. ปีงบฯ 2552

หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.ร. ปีงบฯ 2552

2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว42  เรื่อง คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว40  เรื่อง แนวทางการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550  สิ่งที่ส่งมาด้วย  

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว39  เรื่อง คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   สิ่งที่ส่งมาด้วย  

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว37  เรื่อง ขอแก้ไขความคลาดเคลื่อนในหนังสือ 

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว36  เรื่อง การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนอัตรากำลัง เงินเดือนของข้าราชการและค่าจ้างของลูกจ้างประจำพนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ อัตราการจ้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   สิ่งที่ส่งมาด้วย 

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว35  เรื่อง การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนอัตรากำลัง เงินเดือนของข้าราชการและค่าจ้างของลูกจ้างประจำพนักงานราชการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว33  เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว32  เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   สิ่งที่ส่งมาด้วย 

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว28  เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว27  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัลในส่วนของเงินสมทบจากเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับผู้บริหารร้อยละ 50  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว26  เรื่อง การเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   สิ่งที่ส่งมาด้วย  

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว25 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
       -  แบบฟอร์มเอกสารประกอบการเจรจา
       -  รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบองค์การมหาชน

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว24 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของส่วนราชการ  

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว23 เรื่อง การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553    สิ่งที่ส่งมาด้วย  

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว22 เรื่อง การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฎิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัดประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
       -  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1     
       -  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
       -  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
       -  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
       -  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
       -  สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
       -  สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว21 เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น การจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ขององค์การมหาชน 

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว20 เรื่อง รายละเอียดแนวทางตรวจประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 12  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552    สิ่งที่ส่งมาด้วย

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว19 เรื่อง รายละเอียดแนวทางตรวจประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   สิ่งที่ส่งมาด้วย  

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว18 เรื่อง รายละเอียดแนวทางตรวจประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   สิ่งที่ส่งมาด้วย  

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว16 เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว15 เรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 .(ปลัดกระทรวงกลาโหม)  สิ่งที่ส่งมาด้วย

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว14 เรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา 73 แห่ง)  สิ่งที่ส่งมาด้วย

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว13 เรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (หัวหน้าส่วนราชการ 166 กรม)   สิ่งที่ส่งมาด้วย

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว12 เรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (หัวหน้าสำนักงานปลัด 19 แห่ง)  สิ่งที่ส่งมาด้วย

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว11 เรื่อง การปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  ...  สิ่งที่ส่งมาด้วย

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว10 เรื่อง ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว9 เรื่อง ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามตัวชี้วัด ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว8 เรื่อง ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามตัวชี้วัด ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว7 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว6 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว5 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว4 เรื่อง คู่มือการประเมินผลการปฏิบัตราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552...  สิ่งที่ส่งมาด้วย  

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว3 เรื่อง คู่มือการประเมินผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจ้งหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552   
         -  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
         -  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว2 เรื่อง แจ้งแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี... 

  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว1 เรื่อง คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552...  สิ่งที่ส่งมาด้วย   

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 12:00:48 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 12:00:48
หนังสือเวียน
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th