Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
หนังสือเวียน / ก.น.จ. / หนังสือเวียนเกี่ยวกับ ก.น.จ. ปีงบฯ 2552

หนังสือเวียนเกี่ยวกับ ก.น.จ. ปีงบฯ 2552

2560 | 2559 | 2558 |2557 |2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552


     หนังสือเวียนและคำสั่งคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 
     หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่นร. (กนจ.)1203/ว 1 เรื่อง นโยบายและระบบในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

     หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่นร. (กนจ.) 1203/ว 2 เรื่อง นโยบาย หลักกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด  แบบฟอร์มการจัดทำแผนจังหวัดกลุ่มจังหวัด...

     หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่นร. (กนจ.) 1203/ว 3 เรื่อง วิธีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด

     หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่นร. (กนจ.)1203/ว 4 เรื่อง การกำหนดองค์กรภาคประชาสังคมอื่น และการกำหนดจำนวนหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

     หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่นร. (กนจ.)1203/ว 5 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัด กำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฎิบัติการของกลุ่มจังหวัดและกำหนดหัวหน้ากลุ่มจังหวัด 

     หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่นร. (กนจ.)1203/ว 6 เรื่อง การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 

    หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 7 เรื่อง การกำหนดเบี้ยประชุม  สิ่งที่ส่งมาด้วย 

    หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 8 เรื่อง แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ กลุ่มจังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  สิ่งที่ส่งมาด้วย

    หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 9 เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (ปี พ.ศ.2553 - 2556) และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  สิ่งที่ส่งมาด้วย 

    หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 10 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาทบทวนแผนจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  สิ่งที่ส่งมาด้วย 

    หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 11 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาทบทวนแผนจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  สิ่งที่ส่งมาด้วย 

    หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 12 เรื่อง การส่งแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  สิ่งที่ส่งมาด้วย 

    หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 13 เรื่อง การกำหนดเบี้ยประชุม  สิ่งที่ส่งมาด้วย

    หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 14  เรื่อง คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  สิ่งที่ส่งมาด้วย

    หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 15 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุ่มจังหวัด   สิ่งที่ส่งมาด้วย

    หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 16 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุ่มจังหวัด
 
     หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 17 เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด   สิ่งที่ส่งมาด้วย  
    
     หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 18 เรื่อง ปรแนวทางและหลักเกณ์การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554     

      หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 19 เรื่อง การส่งแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด     

     หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 20 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   

     หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 21 เรื่อง การส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

     หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 22 เรื่อง แผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) สิ่งที่ส่งมาด้วย 

                            

 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 10 มกราคม 2560 15:35:23 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 10 มกราคม 2560 15:35:23
หนังสือเวียน
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th