Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
หนังสือเวียน / ก.น.จ. / หนังสือเวียนเกี่ยวกับ ก.น.จ. ปีงบฯ 2553

หนังสือเวียนเกี่ยวกับ ก.น.จ. ปีงบฯ 2553

2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552

     หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว1 เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2553 - 2556)  สิ่งที่ส่งมาด้วย 

    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว2 เรื่อง การแจ้งการได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด  ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว3 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุและจัดทำนิติกรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัด  สิ่งที่ส่งมาด้วย  
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด  ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว4 เรื่อง ปฎิทินการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2555   สิ่งที่ส่งมาด้วย 
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว5 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหาร งบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2553 
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว6 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหาร งบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2553   สิ่งที่ส่งมาด้วย  
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว7 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุและจัด ทำนิติกรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2553 
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว8 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุและจัด ทำนิติกรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553   
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว9 เรื่อง สรุปผลการประชุมใหญ่คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค ๕ ภาค  สิ่งที่ส่งมาด้วย
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว10 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจัหวัดและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด /แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   สิ่งที่ส่งมาด้วย
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว11 เรื่องปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   สิ่งที่ส่งมาด้วย
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว12 เรื่องแบบฟอร์มและการส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   สิ่งที่ส่งมาด้วย
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว13 เรื่องขอความอนุเคราะห์แจ้งรายละเอียดแผนงาน/โครงการ   สิ่งที่ส่งมาด้วย (ขอยกเลิก)
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว14 เรื่องขอความอนุเคราะห์แจ้งรายละเอียดแผนงาน/โครงการ  
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว15 เรื่องการแจ้งการได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว16 เรื่องการเสนอโครงร่างแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   สิ่งที่ส่งมาด้วย
    หนังสือขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเิินินโครงการและการเบิกจ่ายเงินลงทุนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555   สิ่งที่ส่งมาด้วย
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว18 เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนให้คณะกรรมการ กรอ. จังหวัด และกลุ่มจังหวัดมีส่วนร่วมในกระบวนการเสนอกรอบงบประมาณของ ก.น.จ.  สิ่งที่ส่งมาด้วย
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว19 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารแนบ
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว20 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/แผน ปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด  ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว21 เรื่องส่งเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว22 เรื่องข้อมูลสถานภาพ SMEs ประเทศไทย : บทบาทเชิงเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม   
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว23 เรื่องการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  สิ่งที่ส่งมาด้วย   
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว24 เรื่องรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
    หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว25 เรื่องขอข้อมูลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  สิ่งที่ส่งมาด้วย 

 


 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2553 15:16:29 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 10 มกราคม 2560 14:48:04
หนังสือเวียน
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th