Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
หนังสือเวียน / มติ คณะรัฐมนตรี / มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 / ตุลาคม / วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2553

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2553

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2553
เรื่อง
เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ          
การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2553 ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ

          ทั้ง นี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบแล้ว ตามหนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 189 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

          คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่อง เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ แล้ว ลงมติ ดังนี้

          1. เห็นชอบตามมติ ก.พ. ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ที่เห็นชอบเครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ และให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐอื่นนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือวัดความโปร่งใสฯ ไปใช้ ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของส่วนราชการ

          2. มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการรับ เรื่องนี้ไปประกอบการพิจารณาเพื่อจัดทำตัวชี้วัดประเมินความคุ้มค่าการ ปฏิบัติภารกิจของรัฐ และใช้เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกรณีจะทำให้มีจำนวนตัวชี้วัดเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นควรให้พิจารณาดำเนินการยกเลิกตัวชี้วัดเดิมที่ไม่จำเป็นตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 (เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ) ให้เป็นรูปธรรมต่อไปด้วย

          ทั้ง นี้ สำนักงาน ก.พ. รายงานว่า การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในภาคราชการเป็นแนวทางที่สำคัญและจำเป็นต่อการ พัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและให้ความร่วมมือป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติ มิชอบในภาคราชการ ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายระดับต่าง ๆ เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการจึงได้ถูกจัดทำและพัฒนา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินและสร้าง เครื่องมือวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และได้นำไปใช้เป็นพื้นฐานส่งเสริมในส่วนราชการนำร่องเฉพาะส่วนราชการประเภท บริการ และต่อมาได้ศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดความโปร่งใสต่อเนื่องให้ครอบคลุมส่วน ราชการทุกประเภท พร้อมทั้งจัดทำเป็นเครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการและ ได้นำเครื่องมือดังกล่าวไปส่งเสริมให้ส่วนราชการต่าง ๆ นำไปใช้ในการจัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการตนเอง 

          เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

          1. มาตรฐานความโปร่งใส ประกอบด้วย 4 มิติหลัก 13 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 

              มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 
              ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
              1.1 มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส
              1.2 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร
              1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

              มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม
              ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
              2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
              2.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ
              2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี
              2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ
              2.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ

              มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลพินิจ
              ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
              3.1 การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
              3.2 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล
              3.3 การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส

              มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน
              ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
              4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
              4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

          2. เกณฑ์ในการให้คะแนนประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส

              เพื่อ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ลดความเสี่ยงของหน่วยงานต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเข้าใจและตระหนักว่าเครื่องมือวัดความ โปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีแนวทางในการทำงานอย่างโปร่งใส รวมถึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการลดความ เสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงาน ก.พ. จึงเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเครื่องมือวัด ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ และให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลภาครัฐอื่นนำไปปรับใช้ความความเหมาะสม


          สำหรับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ นั้น มีสาระสำคัญ คือ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่องการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาค รัฐ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแล้ว ลงมติมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการรับไปพิจารณาในราย ละเอียดร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำตัวชี้วัดการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ และใช้เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้ยกเลิกตัวชี้วัดเดิมที่ไม่จำเป็นและให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน แล้วแจ้งผลให้สำนักงบประมาณทราบเพื่อดำเนินการให้หน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติและใช้เป็นตัวชี้วัดประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อไป ทั้งนี้ ให้นำความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบในขั้นการดำเนินการต่อไปด้วย


วสุนธรา (สลธ.) / จัดทำ
ข้อมูลจาก หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร.

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2553 10:52:03 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 7 ธันวาคม 2553 11:03:11
หนังสือเวียน
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th