Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
หนังสือเวียน / ก.น.จ. / หนังสือเวียนเกี่ยวกับ ก.น.จ. ปีงบฯ 2554

หนังสือเวียนเกี่ยวกับ ก.น.จ. ปีงบฯ 2554

2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 

 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 1เรื่อง การจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว2เรื่องแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว3เรื่อง การมอบอำนาจตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุและจัดทำนิติกรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว4เรื่องการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด และการพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงใน ก.น.จ. และ ก.บ.จ. สิ่งที่ส่งมาด้วย
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว5เรื่อง การกำหนดหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ 597-690เรื่องผลการพิจารณาเห็นชอบแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สิ่งที่ส่งมาด้วย
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ 638เรื่องผลการพิจารณาเห็นชอบแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555(จังหวัดหนองคาย) สิ่งที่ส่งมาด้วย
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ 672เรื่องผลการพิจารณาเห็นชอบแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555(จังหวัดบึงกาฬ) สิ่งที่ส่งมาด้วย
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 6เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนและเปลี่ยนแปลงรายงานงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/แผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2554  สิ่งที่ส่งมาด้วย
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว7เรื่องแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเรื่องการขอปรับแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และเรื่องการกำหนดกลุ่มจังหวัด และการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ สิ่งที่ส่งมาด้วย
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว8เรื่องแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๒) สิ่งที่ส่งมาด้วย
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว9เรื่องการสำรวจข้อมูลการใช้งบบริหารจัดการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย
 • หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว10เรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำของจังหวัด/แผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สิ่งที่ส่งมาด้วย
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว11เรื่องประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว12 เรื่องการขออนุมัติขยายระยะเวลาการดาเนินโครงการและการเบิกจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สิ่งที่ส่งมาด้วย
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว13 เรื่องการจัดส่งแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด /แผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว14 เรื่องการจัดส่งแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
     หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว15 เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีและคำของบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว16 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการขอเบิกเงินจากคลังของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว17 เรื่อง คำขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจeาปีของจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สิ่งที่ส่งมาด้วย
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 18 เรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  สิ่งที่ส่งมาด้วย
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว 19 เรื่อง ผลการพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ สิ่งที่ส่งมาด้วย
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว20 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/แผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย2 สิ่งที่ส่งมาด้วย3
 • หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว21 เรื่อง ผลการพิจารณาเห็นชอบแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และประการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๒) สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย2 สิ่งที่ส่งมาด้วย3
 • หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1203/ว22 เรื่อง ผลการพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และค าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๒) สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย2  สิ่งที่ส่งมาด้วย3    
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1209/ว23 อ้างถึง
 •  หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1209/ว24 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) สิ่งที่ส่งมาด้วย
 • หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1209/ว25 เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการบูรณาการแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ แผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร่วมกับส่วนราชการ  สิ่งที่ส่งมาด้วย  
 • หนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1209/ว26 การจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/แผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย2 สิ่งที่ส่งมาด้วย3
 •   หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1209/ว27 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด(ฉบับที่ 2) 
 •   หนังสือ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.)1209/ว28 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   


 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 18 มกราคม 2554 14:08:44 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 10 มกราคม 2560 14:47:46
  หนังสือเวียน
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th