Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
หนังสือเวียน / มติ คณะรัฐมนตรี

วันที่ 8 มีนาคม 2554

 6.7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานในการป้องกันรักษาป่าและสภาพป่า
                                               ควรจัดหางบประมาณรองรับการดำเนินการป้องกันรักษาป่า เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถช่วยยับยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตลอดจนการป้องกันรักษาป่าอนุรักษ์และป่าธรรมชาติอื่น ๆ ให้ยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ต่อไป (ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)

                                     6.8) โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา
                                               ควรกำหนดประเภทของครุภัณฑ์และแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดซื้อให้แก่โรงเรียนได้ทราบก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และควรมีการพิจารณาตรวจสอบสัญญาจัดซื้อที่ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ด้วย (ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

                      1.2.2 การบริหารความเสี่ยง

                               เพื่อเป็นการยกระดับธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นกับแต่ละส่วนราชการ จึงเห็นควรให้ทุกส่วนราชการควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการสำคัญ ๆ ที่ไดัรับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2554 อย่างน้อย 1 โครงการ และต้องกำหนดมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการเป็นผู้ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดเหล่านั้น แล้วรายงานผลการดำเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการ ค.ต.ป. (ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด)

          2. รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ ได้ดังนี้

               1) ผลการประเมินตนเองในภาพรวมของคณะกรรมการฯ รายคณะ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม 

               2) แผนการดำเนินงานในอนาคตของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัด และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง แบ่งออกเป็น
                      - ด้านการดำเนินงานสอบทานและการตรวจสอบและประเมินผล
                      - ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้อง
                      - ด้านการพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผล

               3) แนวทางการดำเนินงานของ ค.ต.ป. ตามข้อเสนอของ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง/กลุ่มจังหวัด และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง มีดังนี้
                      - ดำเนินโครงการศึกษาพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และปรับปรุงคู่มือที่เกี่ยวข้อง
                      - ศึกษาแนวทางการบูรณาการระบบการตรวจสอบและประเมินผลของหน่วยงานกลาง
                      - จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และแนวทางการตรวจสอบฯ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบคณะต่าง ๆ ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ
                      - จัดประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการ/อนุกรรมการเกี่ยวกับแนวทางและกลไกการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ
                      - เผยแพร่ผลงานของ ค.ต.ป. ระดับต่าง ๆ ให้ส่วนราชการ และสาธารณชนได้รับทราบ


วสุนธรา (สลธ.) / รายงาน
ข้อมูลจาก : หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร.
กลุ่มสื่อสาร ฯ / จัดทำ
   

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 22 มีนาคม 2554 14:41:12 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 มิถุนายน 2554 15:27:16
หนังสือเวียน
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th