Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
หนังสือเวียน / สำนักงาน ก.พ.ร. / หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.ร. ปีงบฯ 2554

หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.ร. ปีงบฯ 2554

2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547

 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/ ว14 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/ ว13 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว11 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของส่วนราชการ  สิ่งที่ส่งมาด้วย 
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/ ว10 เรื่อง การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (GSMS) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว10 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (จังหวัด) สิ่งที่ส่งมาด้วย   
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว9 เรื่อง การผ่อนผันการส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/ ว9 เรื่อง การให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/ ว8 เรื่อง การให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด  สิ่งที่ส่งมาด้วย
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว7 เรื่อง การผ่อนผันการส่งรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/ ว7 เรื่อง การให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด  สิ่งที่ส่งมาด้วย
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว6 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 ของส่วนราชการ
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว5 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน  สิ่งที่ส่งมาด้วย 
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว4 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว3 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สิ่งที่ส่งมาด้วย
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว2 เรื่อง คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2534  สิ่งที่ส่งมาด้วย
  1. กระทรวงการคลัง
  2. กระทรวงสาธารณสุข
  3. กระทรวงอุตสาหกรรม
  4. กระทรวงพลังงาน
 • หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว1 เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการประจำจังหวัดบึงกาฬ  สิ่งที่ส่งมาด้วย

 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 26 พฤษภาคม 2554 11:10:18 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2559 12:00:12
  หนังสือเวียน
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th