Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
หนังสือเวียน / มติ คณะรัฐมนตรี / มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 / ตุลาคม / วันที่ 11 ตุลาคม 2554

วันที่ 11 ตุลาคม 2554

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 ตุลาคม 2554
เรื่อง แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

          การ ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ซึ่งมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ห้องประชุมท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ แผน ปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และ คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คำขอเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ เหลือจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณ กลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2)

          
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบแล้ว ตามหนังสือ สลค. ที่ นร 0505/21936 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2554 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

          คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ลงมติเห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 และครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ทั้ง 3 ข้อ ตามที่เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ. เสนอ

          สำหรับมติ ก.น.จ. เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้ง 3 ข้อ มีดังนี้

          1. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด 76 จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ โครงการที่เห็นควรสนับสนุนข้างต้นเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แต่จากข้อจำกัดทางด้านด้านงบประมาณอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกโครงการ ดังนั้น กรณีที่มีการพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แล้วยังมีงบประมาณเหลืออยู่ เห็นควรเห็นชอบให้นำโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาพิจารณาสนับสนุน เพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญ หรือสำรองไว้ในกรณีที่มีการแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติม รวมทั้งเห็นชอบให้ใช้คำว่า สร้างเสริมความจงรักภักดี แทนคำว่า ปกป้องสถาบัน สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ตามมติ ก.น.จ. ครั้งที่ 4/2554 และ ครั้งที่ 5/2554 

          2. เห็นชอบกับคำขอเปลี่ยนแปลง โครงการและการโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในกรณีการเปลี่ยนแปลงโครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณเหลือจ่ายที่มีผลกระทบ ต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำนวน 68 โครงการ งบประมาณ 490,696,354 บาท ตามมติ ก.น.จ. ครั้งที่ 4/2554 และ ครั้งที่ 5/2554

          3. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการ นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณ กลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) ตามมติ ก.น.จ. ครั้งที่ 4/2554 และ ครั้งที่ 5/2554


          สาระสำคัญของเรื่อง

          1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามความเห็นของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ มีดังนี้

               1) โครงการที่เห็นควรสนับสนุนของจังหวัด 76 จังหวัด จำนวน 2,971 โครงการวงเงิน 20,300,541,069 บาทp;

               2) โครงการที่เห็นควรสนับสนุนของกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด จำนวน 364 โครงการ วงเงิน 7,399,377,937 บาท

          ทั้งนี้ โครงการที่เห็นควรสนับสนุนข้างต้นเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แต่จากข้อจำกัดทางด้านงบประมาณอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกโครงการ ดังนั้น กรณีที่มีการพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แล้วยังมีงบประมาณเหลืออยู่ เห็นควรเห็นชอบให้นำโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาพิจารณาสนับสนุน เพิ่มเติมตามลำดับความสำคัญ หรือสำรองไว้ในกรณีที่มีการแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติม

          อนึ่ง สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2555 ที่มีคำว่า ปกป้องสถาบัน ที่ประชุม ก.น.จ. มีมติเห็นชอบให้ใช้คำว่า สร้างเสริมความจงรักภักดี แทน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม

          2. คำขอเปลี่ยนแปลงโครงการและการ โอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายตามปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามความเห็นของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ ดังนี้

               1) ให้การสนับสนุนได้ จำนวน 152 โครงการ วงเงิน 1,152,199,110 บาท แยกเป็น

                    - กรณีการเปลี่ยนแปลงโครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณเหลือจ่ายที่ไม่มีผล กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำนวน 84 โครงการ งบประมาณ 661,502,756 บาท และให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบและดำเนินการต่อไป

                    - กรณีการเปลี่ยนแปลงโครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณเหลือจ่ายที่มีผลกระทบ ต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จำนวน 68 โครงการ งบประมาณ 490,696,354 บาท และให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ทำเรื่องขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณไว้แล้ว

               2) ไม่เห็นควรสนับสนุน จำนวน 8 โครงการ วงเงิน 16,147,680 บาท

          3. ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการ บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณ กลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2)

          กรณีที่ 1 กรณีการเปลี่ยนแปลงโครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณเหลือจ่ายที่ไม่มีผล กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเกี่ยวกับ กิจกรรม พื้นที่ดำเนินโครงการ งบรายจ่ายเป้าหมายโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2) การเปลี่ยนแปลงโครงการ โดยนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดมาดำเนินการ 3) การใช้งบประมาณเหลือจ่ายในส่วนที่ไม่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

          ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนำเสนอคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี มีอำนาจพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และรายงานให้ ก.น.จ. ทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

          กรณีที่ 2 กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจ่ายของ จังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัดที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนำเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณในการปรับแผนเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ และให้ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและงบประมาณ รายงานให้ ก.น.จ. ทราบ ภานในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

วสุนธรา (สลธ.) / จัดทำ
ข้อมูลจากหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ หนังสือ ก.น.จ.

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 18 ตุลาคม 2554 09:14:08 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 ตุลาคม 2554 09:14:08
หนังสือเวียน
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th