Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
หนังสือเวียน / มติ คณะรัฐมนตรี / มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2555 / ธันวาคม / วันที่ 11 ธันวาคม 2555

วันที่ 11 ธันวาคม 2555

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เรื่อง
แนวทางในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ
และการกำหนดตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556           การ ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  11 ธันวาคม  2555  ซึ่งมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ แนวทางในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และการกำหนดตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

           ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  (สลค.) ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบแล้ว ตามหนังสือ สลค. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/33552 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2555 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

           คณะ รัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11 ธันวาคม  2555 รับทราบเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และการกำหนดตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย

           สำหรับสาระสำคัญของแนวทางในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ และการกำหนดตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีดังนี้

           1. ให้แต่ละกระทรวงพิจารณาค่าเป้าหมายที่เหมาะสมของตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก และให้เสนอตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามประเด็น
ที่กำหนด

           2. ให้กระทรวงที่เป็นเจ้าภาพ หลักของตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายร่วมกันเพิ่มเติมของแต่ละเรื่อง นำเสนอแนวทางการบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวง และจัดทำตัวชี้วัดร่วม  รวมทั้งกำหนดรายละเอียดของตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่เหมาะสมด้วย  โดยตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกันเพิ่มเติมจำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ 

                      1) การลดต้นทุนในการรักษาพยาบาล (Cost per Head)

                      2) ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤต หรือศูนย์พึ่งได้ (One Stop Crisis Center : OSCC)

                      3) การพัฒนาแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

                      4) การยกระดับภาพลักษณ์ตราสินค้าไทย (Branding)

                      5) การส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร (Agro Industry)

                      6) อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Industry)

           ทั้ง นี้ ให้แต่ละกระทรวงนำข้อมูลตามข้อ 1. และ ข้อ 2. เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ภายใน 2 สัปดาห์ เพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อไป 


 วสุนธรา (สลธ.) / รายงาน
 ข้อมูลจากหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร.

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 25 ธันวาคม 2555 10:22:47 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 25 ธันวาคม 2555 10:22:47
หนังสือเวียน
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th