Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / คู่มือ / เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่

เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่

  เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่
  โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ (Self-Learning Tool kits)


  ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง
1. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3
   - ส่วนที่ 4
   - ส่วนที่ 5
   
2. การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Idividual Scorecard)
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3
   
3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3
   - ส่วนที่ 4
   - ส่วนที่ 5
   
4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3
   - ส่วนที่ 4
   - ส่วนที่ 5
   
5. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3
   - ส่วนที่ 4
   - ส่วนที่ 5
   
6. ความคิดไร้ขีดจำกัด (Ideas are Free)
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3
   
7. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3
   - ส่วนที่ 4
   - ส่วนที่ 5
   
8. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance)
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3
   


  ชุดเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR - Corporate Social Responsibility)
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3
   
10. การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย (Governing by Network)
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3
   - ส่วนที่ 4
   
11. การตลาดสำหรับภาครัฐ (Marketting in Public Sector)
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   - ส่วนที่ 3
   
12. คู่มือเทคนิดการปรับปรุงและพัฒนาองกรค์การ เวอรชั้น 1.0
   - ส่วนที่ 1
   - ส่วนที่ 2
   


  รายชื่อวิทยากรต้นแบบตามโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (ระยะที่ 4)

  -วิชาแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และวิชากำหนดชี้วัดระดับบุคคล (Individual Scorecard)

-วิชาการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

-วิชาการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และวิชาความคิดไร้ขีดจำกัด (Ideas are Free)

-วิชาการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และวิชาการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

-วิชาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Government)

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2556 10:42:06 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2556 10:42:06
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th