Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ 2549-2556 / การปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ 2553 / ชี้แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด และจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ชี้แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด และจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ชี้แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัด
ตามกรอบการประเมินผลการปฎิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด และจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
โดยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถนนวิสุทธิกษัตริย์ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 2 - 4  พฤศจิกายน 2552วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552
09.30 -12.00น.     ระดับความสำเร็จของการพัฒนคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
                          โดย ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.
                          (สำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัฒกรรม)

13.30 - 16.30 น.   การบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  หมวด 2 SP 7
                           โดย ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาด้านการประเมินผลฯ (บ.ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552
09.30 - 12.00น. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน แนวทางการจัดวางระบบการควบคุม ภายใน         และ                                        
                            การประเมินผลการควบคุมภายใน                            
                            โดย ผู้แทนสำรักงาน ก.พ.ร.
                            (ภารกิจการส่งเสริมและการตรวจสอบการประเมินผลภาคราชการ)
13.30 - 15.00 น.    ระดับความสำเร็จของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเรียนจากประชาชน
                            ให้ได้ข้อยุติ
                            โดย ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552
09.30 - 12.00 น.     การถ่ายทอดค่าเป้าหมายจากองค์กรสู่ความบุคคลตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
                             การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 SP 5

                             โดย ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลฯ สำนักงาน ก.พ.ร.

                             -    แนวทางการดำเนินการ
                             -    เกณฑ์การประเมินผล


 

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 16 กันยายน 2553 14:26:19 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 16 กันยายน 2553 14:26:19
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th