Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / คู่มือ / คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ / คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่

คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่

  คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่
  สารบรรณรายชื่อ 25 หัวข้อ

1) การบริหารราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centered approach) (ศ.ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่)
   
2) การวิเคราะห์ผลกระทบ (ผลดีและผลเสีย) ต่อประชาชน และระบบการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  และการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ (ศร.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์ , ดร. ถวิลวดี  บุรีกุล)
   
3) ระบบการดูแลอำนวยความสะดวก และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ(ผศ.หม่อมหลวง สาวิกา  อุณหนันท์)
   
4) การจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน / การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี การติดตามและประเมินผล (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
   
5) การบริหารราชการแบบบูรณาการ(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)
   

หน้า [1] [2] [3] [4] [5]

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2553 12:07:52 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2553 10:52:46
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th