Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / วีดิทัศน์ / 2553 / การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 12

การประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 12

 

การประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 12

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

วันพุธที่31มีนาคม 2553  เวลา 08.30 16.00 .

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

 
08.30 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 09.15 น. กล่าวเปิดงานโดย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.
09.15 12.00 น.

นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ พร้อมถ่ายทอดเทคนิค รูปแบบและวิธีการ
ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด

หัวข้อ การเกษตรเพื่อการแข่งขัน (ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ : พัฒนาคุณภาพและ

เพิ่มมูลค่าสู่ความต้องการตลาด)

โดย : นายยรรยง วิไลพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

        : นายสำพรต จันทร์หอม หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

หัวข้อ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อการเกษตร (รักษ์เจ้าพระยา/ป่าสัก: พัฒนา
เกษตรปลอดภัย)

โดย : นายณรงค์ รักร้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

        : นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

ดำเนินการอภิปรายโดย : ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( สรุป / FAQ )

12.00 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 16.00 น. นำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรูสบการณ์ พร้อมถ่ายทอดเทคนิค รูปแบบและวิธีการ
ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด (ต่อ)

หัวข้อ การท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก : พัฒนาการท่องเที่ยวเป็นองค์รวม

เพื่อก้าวสู่ระดับโลกอย่างยั่งยืน

โดย : นายพิชิต บุญรอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

หัวข้อ การท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวสู่สากล : เส้นทาง
อารยธรรมขอม (นครชัยบุรินทร์)

โดย : นายนิวัต รองสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

       : นายธิติพงษ์ พิรุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์

ดำเนินการอภิปรายโดย : ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( สรุป )

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 10.45 น. และ เวลา 14.30 14.45 น.

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 24 พฤษภาคม 2553 10:46:18 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 8 ธันวาคม 2553 11:49:57
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th