Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / วีดิทัศน์ / 2553 / เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 13 เรื่อง การบริหารราชกรแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553

เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 13 เรื่อง การบริหารราชกรแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553

กำหนดการประชุม สัมมนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 13

เรื่อง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30 14.00 น.

ณ ห้องประชุมปรินซ์ 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

 
08.30 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร/รับประทานอาหารว่าง
09.00 09.15 น. กล่าวเปิดงานโดย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.
09.15 12.00 น.

นำเสนอประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมแนวทาง และวิธีการของการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม
หัวข้อ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการมลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรม : สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

โดย : นายประทวน สุทธิอำนวยเดช อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
      : นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางกะดี
      : นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง กรรมการผู้จัดการบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด

หัวข้อ การฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำน่านอย่างยั่งยืน โดยอาศัยบวนการ
        การบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
โดย : นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
      : พ.ท.พงศ์ศิริ พงศ์อาริยมงคล หัวหน้างานโครงการและงบประมาณ
        จังหวัดทหารบกน่าน
      : นางสุภาพ ศิริบรรณสพ ผู้แทนศูนย์ประชาคมน่าน
        ดำเนินการอภิปรายโดย : นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล

12.00 13.00 น. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.
13.00 14.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสู่ ความเป็นเลิศ

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 1 มิถุนายน 2553 10:56:01 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 มิถุนายน 2553 16:48:14
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th