Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารเผยแพร่ / งานวิจัย สำนักงาน ก.พ.ร. / กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและ
ความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและ
ความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเสริมสร้างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผล โครงการพัฒนาตัวแบบการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและปรับปรุงการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2554 11:31:57 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2559 16:54:34
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th