Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2559 / การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report)”

วันที่ 25 - 26 มกราคม 2559
ณ ห้องกระดังงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 

09.00 – 09.30 น. กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ” โดย ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร.

09.30 – 10.00 น. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 “ลักษณะสำคัญขององค์การ”

10.00 – 10.30 น. Workshop 1 การทบทวน “ลักษณะสำคัญขององค์การ”

10.30 – 11.30 น. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 “หมวด 1 การนำองค์การ”

11.30 – 12.00 น. Workshop 2-1 การค้นหาแนวทางที่โดดเด่น เพื่อจัดทำรายงานฯ “หมวด 1”

13.00 – 14.00 น. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 “หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์”

14.00 – 14.30 น. Workshop 2-2 การค้นหาแนวทางที่โดดเด่น เพื่อจัดทำรายงานฯ “หมวด 2 การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์”

14.30 – 15.30 น. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 “หมวด 3 การให้ความสำคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

15.30 – 16.00 น. Workshop 2-3 การค้นหาแนวทางที่โดดเด่น เพื่อจัดทำรายงานฯ “หมวด 3 การให้
ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

16.00 – 16.30 น. ถาม – ตอบ

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 

09.00 – 10.00 น. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 “หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้”

10.00 – 10.30 น. Workshop 2-4 การค้นหาแนวทางที่โดดเด่น เพื่อจัดทำรายงานฯ “หมวด 4 การวัด
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้”

10.30 – 11.30 น. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 “หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร”

11.30 – 12.00 น. Workshop 2-5 การค้นหาแนวทางที่โดดเด่น เพื่อจัดทำรายงานฯ “หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร”

13.00 – 14.00 น. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 “หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ”

14.00 – 14.30 น. Workshop 2-6 การค้นหาแนวทางที่โดดเด่น เพื่อจัดทำรายงานฯ “หมวด 6 การมุ่งเน้น
ระบบปฏิบัติการ”

14.30 – 15.30 น. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 “หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน”

15.30 – 16.00 น. การสร้าง Model การดำเนินการ และการจัดทำบทสรุปผู้บริหาร

16.00 – 16.30 น. การเตรียมการเพื่อรับการตรวจเยี่ยม

เอกสารดาวน์โหลด

 หมายเหตุ  - 10.30 และ 14.30 น. รับประทานอาหารว่างในห้องประชุม
                  - 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
                  - วันที่ 25-26 มกราคม 2559 บรรยายโดย รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม
                     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการองค์การ

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2559 16:26:05 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2559 10:21:33
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th