Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2559 / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ห้องแคทลียา ชั้น 1 กรุงเทพฯ

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น. เปิดการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์การมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. 2559
โดย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

09.15 – 10.15 น. การบรรยาย เรื่อง “การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม”
โดย รศ.ดร.พัชรี สิโรรส อาจารย์สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

10.15 - 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง

10.30 - 12.00 น. การเสวนา เรื่อง การขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานต้นแบบ
โดย 1. น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
       2. นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
           ดำเนินการเสวนาโดย นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
  
13.00 – 15.00 น. ชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559 และตอบประเด็นข้อซักถาม
โดย  1. นางสาววิลาวัลย์ ตาน้อย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองพัฒนาระบบราชการ 2
        2. นางพรทิพย์ แก้วมูลคำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ
        3. นายวิทยา ติยะวงศ์ ที่ปรึกษาฯ โครงการ 

เอกสารดาวน์โหลด
วีดิทัศน์ หมายเหตุ - 1) อาหารว่างช่วงบ่ายบริการในห้องประชุม
                    2) กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559 12:08:08 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2559 15:37:54
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th