Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2559 / เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “ยกระดับบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “ยกระดับบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น. นางกิตติยา คัมภีร์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ประธานกล่าวเปิดงาน

09.15 - 09.20 น. ชมวีดิทัศน์ในรูปแบบแอนิเมชั่น แนะนำ “พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

09.20 - 10.00 น. การบรรยาย เรื่อง ความแตกต่างจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจขององค์การมหาชน
โดย ศ. ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.00 - 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง

10.15 - 12.15 น. การเสวนาเรื่อง “ยกระดับบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” โดย
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรีสุพีรพัฒน์ จองพานิช
 • รองประธานกรรมการหอการค้าไทย นายวิชัย อัศรัสกร
 • ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรม นายประสงค์ พูนสินชูสกุล (คณะกรรมการอำนวยการด้านกฎหมาย กกร.
 • ผู้ดำเนินการเสวนา นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล
12.15 - 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน

  13.15 - 14.45 น.  

การแบ่งกลุ่มเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “สะท้อนมุมมองบริการภาครัฐตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

 • กลุ่มที่ 1 มุมมองข้าราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
  ดำเนินการเสวนา โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการกองบริหาร การเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร.
 • กลุ่มที่ 2 มุมมองภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน
  ดำเนินการเสวนา โดย นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล
14.45 - 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น. การแบ่งกลุ่มเสวนาและรับฟังความคิดเห็น (ต่อ)     

เอกสารดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 356 9999 ต่อ 8870, 8871

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

              

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 28 มิถุนายน 2559 13:56:04 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 กรกฎาคม 2559 15:24:14
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th