Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2559 / เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “ยกระดับบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” ภาคเหนือ

เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “ยกระดับบริการภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” ภาคเหนือ

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องนันทนา 1-2 ชั้น 2
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น. นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร. ประธานกล่าวเปิดงาน

09.15 - 09.20 น. ชมวีดิทัศน์ในรูปแบบแอนิเมชั่น แนะนำ “พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”

09.20 - 10.00 น. การบรรยายเรื่อง “ความคืบหน้าการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” โดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงาน ก.พ.ร.

10.00 - 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง

10.15 - 12.15 น. การเสวนาเรื่อง “ยกระดับบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” โดย
  • ผู้ว่าราชการจังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ)
  • ผู้แทนภาคเอกชน (สภาหอการค้า/สภาอุตสาหกรรมจังหวัด)
  • ผู้ดำเนินการเสวนา นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล
12.15 - 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน

  13.15 - 14.45 น.   การแบ่งกลุ่มเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “สะท้อนมุมมองบริการภาครัฐตาม
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”
14.45 - 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.30 น. การแบ่งกลุ่มเสวนาและรับฟังความคิดเห็น (ต่อ)     

เอกสารดาวน์โหลด


หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

              

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 13:31:08 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 1 สิงหาคม 2559 14:18:50
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th