Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ศูนย์ความรู้ / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา / 2559 / เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาแนวทางการปรัปบรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐ

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาแนวทางการปรัปบรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐ

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 14.00 น.
ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น. กล่าวเปิดประชุม และสรุปผลการติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
โดย ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข)

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 11.15 น. ผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสาหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

11.15 – 12.00 น. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐ :กรณีตัวอย่างวิธีการวัดและ
เปรียบเทียบ (Benchmarking) และการจัดระบบช่องทางพิเศษ (Fast Track)
โดย ดร.กนก กาญจนภู ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เอกสารดาวน์โหลด


หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

              

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 22 ธันวาคม 2559 16:08:49 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 22 ธันวาคม 2559 16:40:30
ศูนย์ความรู้
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th