Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2551 / ธันวาคม / รางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน และมาตรฐานศูย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาน ประจำปี 2551

รางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน และมาตรฐานศูย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาน ประจำปี 2551

    รางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน และมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน  ประจำปี 2551

                      สำนักงาน ก.พ.ร. โดยสำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม จัดงาน มอบรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน และ มาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2551   เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2551  ที่ผ่านมา    ณ ห้องเจ้าพระยา  หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ โดยมี นายสมภพ อมาตยกุล กรรมการ ก.พ.ร. เป็นประธานมอบรางวัลให้กับส่วนราชการที่ได้รับรางวัล

           รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน และรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่พึงปราถนาของทุกหน่วยงาน เพราะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศในการบริการด้วยใจ และความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานบริการให้ดียิ่งขึ้น อันนำไปสู่การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในเชิงคุณภาพ โดยสามารถยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่องานราชการเพิ่มมากขึ้น

           จากผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานราชการที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80.25 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ 80 และพบว่าส่วนราชการสามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยร้อยละ 50.31 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดให้ลดระยะเวลามากกว่าร้อยละ 50 การพัฒนาที่เพิ่มขึ้นและไม่หยุดนิ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกส่วนราชการที่ต่างมีเจตนารมณ์เดียวกัน คือ การสร้างความสุขให้กับประชาชน ดังนั้น รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณภาพการให้บริการอย่างหนึ่ง ที่สำนักงาน ก.พ.ร.ได้มอบให้กับส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึง พ.ศ. 2550

           ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับส่วนราชการได้พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ ซึ่งมีหลักการหนึ่งที่สำคัญ คือ การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ ภายใต้ขอบเขตของกฏหมาย มีกระบวนการดำเนินงานอย่างชัดเจน และมีศูนย์บริการร่วมเพื่อให้ผู้มารับบริการเกิดความสะดวก

      เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ สำหรับส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการมอบรางวัลมาเพื่อเชิดชูเกียรติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 6 แล้ว โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน แยกเป็นรางวัลดีเด่น และรางวัลชมเชย โดยแบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภท คือ
           1) รางวัลรายกระบวนงาน
           2) รางวัลภาพรวมกระบวนงาน
           3) รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ
           4) รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ

เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ สำหรับส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการมอบรางวัลมาเพื่อเชิดชูเกียรติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 6 แล้ว 1) รางวัลรายกระบวนงาน 2) รางวัลภาพรวมกระบวนงาน 3) รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ4) รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ

           นอกจากรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนแล้ว ในปีนี้ยังจัดให้มีการมอบรางวัลเกียรติยศแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards ของสหประชาชาติ คือ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรางวัลด้วย

           สำหรับรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ในปีนี้ถือเป็นครั้งที่สองแล้วที่ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการชื่มชมกับส่วนราชการที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสามารถติดต่อสอบถามขอทราบข้อมูล ขออนุญาต อนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมแห่งเดียว

           สรุปรวมรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน และ รางวัล มาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ที่ส่วนราชการได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2551 รวมทั้งสิ้น 68 รางวัล ดังนี้


 ประเภทรางวัล

จำนวนกระบวนงานที่ได้รางวัล

ดีเด่น

ชมเชย

รวม

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน

28

33

61

รางวัลเกียรติยศ

1. รายกระบวนงาน

2. ภาพรวมกระบวนงาน

3. รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ

4. นวัตกรรมการให้บริการ

1

9

1

3

14

-

22

2

2

7

1

31

3

5

21

รางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน

6

1

7

1. ศูนย์บริการร่วม

2 . เคาน์เตอร์บริการประชาชน

3. รางวัลสนับสนุนการจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการประชาชน

3

2

1

1

-

-

4

2

1

รวม

34

34

68


     

 

   

          
โดยมีรายละเอียดของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี 2551

รางวัลรายกระบวนงาน  (เกียรติยศ 1 รางวัล   ดีเด่น 9 กระบวนงาน   ชมเชย 22 กระบวนงาน)

        รางวัลเกียรติยศ 1 รางวัล ได้แก่ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร

กระบวนงาน
หน่วยงาน
ส่วนราชการ
รางวัลดีเด่น
1. การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเป็นก๊าซ CNG หรือ LPG
กรมการขนส่งทางบก
2. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลตลาด/สินค้าและธุรกิจบริการ
กรมส่งเสริมการส่งออก
3. การขอประกันตัวผู้ต้องหา

สถานีตำรวจนครบาลบุคคโล
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รางวัลชมเชย
4. การรับชำระค่าปรับตามคำสั่งผู้ตรวจการ
กรมการขนส่งทางบก
5. การแจ้งเลขที่คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
6. การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม กรณีเจ็บป่วย

สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3

7. การจัดทำข่าวฉุกเฉิน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8. การให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี

กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

9. การขอรับการตรวจลงตราและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
10. การให้บริการรับตัวอย่างตรวจวิเคราะห์

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

11. การให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก กองทัพบก
จังหวัด
รางวัลดีเด่น
12. การให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
13. การให้บริการทางทันตกรรม
โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
14. การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเป็นก๊าซ CNG หรือ LPG
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลชมเชย
15. การโอนรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
16. การรับชำระภาษีรถประจำปี ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี
17. การเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี
18. การให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก คลินิกเบาหวาน
โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
19. การรับชำระเงินสมทบจากนายจ้าง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด
20. การรับชำระเงินสมทบจากผู้ประกันตนมาตรา 39
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
21. การให้บริการทางทันตกรรม
โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
22. การให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23. การให้บริการจัดหางานแก่คนหางาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
24. การให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา
25. การให้บริการรักษาผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล
26. การสำรวจรังวัดที่ดิน
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง
สถาบันอุดมศึกษา
รางวัลดีเด่น
27. การเรียกเก็บเงินผู้ป่วยนอกบัตรประกันสุขภาพ
ศูนย์ประสานสิทธิ์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
28. การลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รางวัลชมเชย
29. การรับสมัครนักศึกษา Online
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
30. การให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบเครื่องมือกล ธาตุ
       องค์ประกอบด้านเคมี และกล้องถ่ายจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลนคร
รางวัลดีเด่น
31. การให้บริการงานทะเบียนราษฎร์
เทศบาลนครอุดรธานี


รางวัลภาพรวมกระบวนงาน  (ดีเด่น 1 กระบวนงาน   ชมเชย 2 กระบวนงาน)

กระบวนงาน
หน่วยงาน
ส่วนราชการ
รางวัลดีเด่น
1. การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม
     กรณีสงเคราะห์บุตร
สำนักงานประกันสังคม
รางวัลชมเชย
2. การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม
     กรณีคลอดบุตร
สำนักงานประกันสังคม
3. การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ผ่านระบบ e-Service
กรมปศุสัตว์


รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ  (ดีเด่น 3 กระบวนงาน   ชมเชย 2 กระบวนงาน)

กระบวนงาน
หน่วยงาน
ส่วนราชการ
รางวัลดีเด่น
1. การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน
กรมที่ดิน
รางวัลชมเชย
2. การขอเอกสารสิทธิในที่ดินเฉพาะราย
กรมที่ดิน
3. การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จังหวัด
รางวัลดีเด่น
4. การให้บริการในโครงการคลอดผาสุก
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลนคร
รางวัลดีเด่น
5. การให้บริการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครตรัง


รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ  (ดีเด่น 14 กระบวนงาน   ชมเชย 7 กระบวนงาน)

กระบวนงาน
หน่วยงาน
ส่วนราชการ
รางวัลดีเด่น
1. การพัฒนาระบบเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และ
    กลุ่มเกษตรกร: CFSAWS:ss
    (Cooperative Financial Surveillance and Warning
      System: Set Standard)
กรมตรวจบัญชีสหกรรณ์
2. การรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
กรมการขนส่งทางบก
3. การให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่

กรมการกงสุล

4. การพัฒนาระบบข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
ศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี กระทรวงพาณิชย์
รางวัลชมเชย
5. การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงระบบรายงานผลการทดสอบ
    ทางห้องปฏิบัติการ
กรมอนามัย
6. โครงการสายตรวจรถตู้บริการรับ-ส่งประชาชนเพื่อป้องกัน
    อาชญากรรม
สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จังหวัด
รางวัลดีเด่น
7. การจัดระบบให้บริการในโครงการอภิบาลทารกแรกเกิดระยะวิกฤติ
โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
8. การให้บริการผู้พิการแบบครบวงจรด้วยใจ
โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
9. การให้บริการออกคำขอทางทะเบียนรถด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
10. การให้บริการหญิงตั้งครรภ์มุสลิมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา
รางวัลชมเชย
11. การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง
โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
12. การให้บริการข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลง
       ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
13. การให้บริการด้วยเครื่องส่องไฟรักษาภาวะเหลืองในทารกแรกเกิด
      ขนาดเล็ก (In clip phototherapy)
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
14. โครงการพี่สอนน้อง ราชทัณฑ์เยื่ยมโรงเรียน
เรือนจำอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
สถาบันอุดมศึกษา
รางวัลดีเด่น
15. การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
       โดยการใช้ระบบสารสนเทศเืพื่อการบริหารจัดการผู้ป่วยเวชศาสตร์
       ฉุกเฉิน (Ramathibodi ER Tracking View)
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
16. การให้บริการห้องสมุดแบบครบวงจรด้วยกลยุทธ์การตลาด
ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17. การจัดระบบบริการเืพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กป่วยเรื้อรัง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสายปฏิบัติการ วิชาชีพและ
       บริหารทั่วไปด้วยระบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลนคร
รางวัลดีเด่น
19. โครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่
       (การให้บริการประชาชนตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน)
เทศบาลนครขอนแก่น
20. การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลนครพิษณุโลก
รางวัลชมเชย
21. การจัดทำระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์
เทศบาลนครลำปาง


รางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2551 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 4 กันยายน 2552 17:36:40 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 4 กันยายน 2552 17:36:40
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th