Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2552 / สิงหาคม

สิงหาคม

 • นายกฯ ประชุม ก.น.จ. วางกรอบนโยบายแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 • สำนักงาน ก.พ.ร. จับมือ World Bank ลงนามความร่วมมือเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขัน ระบบราชการไทยเทียบเท่าสากล

 • การปฏิรูประบบราชการแผ่นดินในทรรศนะของนายกรัฐมนตรี

 • รับฟังความคิดเห็นการจัดทำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบการบริหารจัดการภาครัฐ(Benchmarking)

 • สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 • ขอเชิญใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง

 • เตรียมจัดสัมมนากลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ และเสริมสร้างขีดสมรรถนะกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 • จังหวัดสมุทรสาคร กับ 5 คะแนนเต็ม การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 • เวทีปัญัมมนาวาที ครั้งที่ 9 การปรับเปลี่ยนและสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ

 • ธนาคารโลก จับมือ สำนักงาน ก.พ.ร.เซ็น MOU หนุนระบบราชการไทย เข้มแข็ง

 • ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงนำร่อง และส่วนราชการ

 • เดินหน้า...พัฒนาราชการไทยเจาะลึกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กับรางวัล United Nations Public Service Awards

 • สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมเปิดเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 10

 • สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดหลักสูตร หนุนเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ การพัฒนาผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด

 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 14:47:55 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 14:47:55
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th