Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2552 / กันยายน

กันยายน

 • การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2552

 • สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ ยก 10 หน่วยงานนำร่อง : ประเมินเพื่อจัดระดับการกำกับดูแลองค์การที่ดี

 • ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลฯ ปี 2553 ของส่วนราชการ

 • การประชุมเครือข่ายนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 และ 2

 • ธนาคารโลกขยับไทยขึ้นอันดับ 12 ประเทศน่าประกอบธุรกิจ ตั้งเป้าติด 1 ใน 10 ของโลก

 • สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตลาดสำหรับภาครัฐ

 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552 เรื่องปรับบทบาทภารกิจ...เปลี่ยนการบริหารประเทศไทย
 • ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างคู่มือการบริหารงานและกำกับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชน

 • ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 • ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างคู่มือการบริหารงานและกำกับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชน

 • รายการเดินหน้าพัฒนาราชการไทย ตอนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในมิติการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชน

 • ก.พ.ร.ยกระดับบุคลากรภาครัฐ จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 14:51:45 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 14:51:45
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th