Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2552 / ตุลาคม

ตุลาคม

 • รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน ภาครัฐกับความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

 • ค.ต.ป. ระดมความเห็น พัฒนางานด้านการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 • สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2552 เรื่องปรับบทบาทภาครัฐ...เปลี่ยนการบริหารประเทศไทย

 • สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ IGP จัดสัมมนาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor)ผู้บริหารภาคธุรกิจเอกชน โครงการ นปร. รุ่นที่ 3

 • สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

 • เตรียมจัดเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 11 ทำอย่างไรไปให้ถึงฝัน : รางวัล United Nations Public Service Awards

 • รายการเดินหน้า... พัฒนาราชการไทย อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ สำหรับงานบริการที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ

 • เชิญชวนจังหวัดส่งผลการดำเนินงานเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด

 • นปร. ฟังบรรยายจากธนาคารโลกเปิดมุมมองใหม่ การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของธนาคารโลก

 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารและหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

 • เตรียมจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลฯ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด

 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 14:54:27 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 14:54:27
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th