Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2553 / มกราคม

มกราคม

 • สัมมนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่อนาคตในการบริหารคนเก่ง คนดี ของระบบราชการไทย

 • พิธีมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน และรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ประจำปี 2552

 • ประมวลกิจกรรมเด่นในรอบปี 2552

 • จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ

 • นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมร่วมกัน ระหว่าง ก.พ.ร. และ ก.พ.

 • รัฐมนตรีวีระชัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ครั้งที่ 1/2553

 • สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตร คิดอย่างไำอย่างไร ให้เป็นองค์การสร้างสรรค์ (Creative Organization)

 • การประชุมการบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงในยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกัน

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ วันที่ 18 19 มกราคม 2553

 • ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสถาบันอุดมศึกษา

 • การอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์การ

 • การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร

 •  

   

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 4 มกราคม 2553 15:05:33 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 15:06:42
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th