Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2553 / เมษายน

เมษายน

 • อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาการฯ ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศของ มศว.

 • สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดเสวนา เครือข่ายกลุ่มพัฒนาระบบบริหารระดับกระทรวง กรม

 • สำนักงาน ก.พ.ร. พัฒนาเครือข่าย PMQA ในส่วนภูมิภาค ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อก้าวสู่ PMQA Expert Center

 • คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการ พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement)

 • ค.ต.ป. ยกระดับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเน้นโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับวิทยากรต้นแบบ (Master Trainer Reunion)

 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 1 เมษายน 2553 10:35:14 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 15:15:12
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th