Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2553 / มิถุนายน

มิถุนายน

  สรุป เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 12 การจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  เตรียมรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  เตรียมจัด เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 13 เรื่อง การบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ
  เตรียมจัดสัมมนาการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ภาครัฐ (Back Office)  
  สาระสำคัญเพิ่มเติม จากเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 12
  สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการเสวนาเวทีปัญญา สัมมนาวาที แบ่งปันประสบการณ์: การนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีในส่วนราชการไปสู่การปฏิบัติ
  เตรียมจัดประชุมกลุ่มเฉพาะแนวทางการบริหารงานองค์การมหาชน
  เตรียม จัดประชุมสัมมนามาตรการทบทวนบทบาทภารกิจของส่วน ราชการฯ 
  ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
  เดินหน้าขยายผลระบบงานบริการรูปแบบหน้าต่างเดี่ยว (Single Window Service)
  สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ สานสัมพันธ์และบริหารเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ  
  เชิญส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เสนอชื่อกระบวนงานบริการภาครัฐเพื่อรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ปี 2553
   เตรียมจัดสัมมนาการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรภาค รัฐ (Back Office)


   

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 1 มิถุนายน 2553 12:14:04 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 กรกฎาคม 2553 13:24:06
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th