Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2553 / มิถุนายน / เตรียมรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เตรียมรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เตรียมรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาฯ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือalt          สำนักงาน ก.พ.ร. โดยสำนักพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมจัดการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันจันทร์ที่  7  มิถุนายน  2553  เวลา 08.30 - 15.30 น.  ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครฯ โดยมี นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นประธานการประชุม

          การประชุมรับฟังข้อคิดเห็นดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบในการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพแผน และพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในโอกาสต่อไป

alt          สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ประกอบด้วย อนุกรรมการใน อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด รวมทั้งทีมบูรณาการกลาง ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ.ร.

          การประชุมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จะเป็นการระดมความคิดเห็นจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 5 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  เกี่ยวกับปัญหา ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

          1. แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในประเด็น ดังนี้ 

สำนักงาน ก.พ.ร. โดยสำนักพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมจัดในวันจันทร์ที่  7  มิถุนายน  2553  เวลา 08.30 - 15.30 น.  ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครฯ โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นประธานการประชุม
             1.1 ประเด็นการจัดทำแผน และการจัดทำคำของบประมาณ
                  1) ความชัดเจนของกรอบวงเงินที่ได้รับการจัดสรร (งบดำเนินโครงการและงบบริหารจัดการ) 
                  2) การเสนอโครงการที่มีความซ้ำซ้อนกับโครงการที่ใช้งบประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                  3) หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโครงการ
                  4) ลักษณะโครงการที่ไม่ให้เสนอของบประมาณ
                  5) การสร้างความเข้าใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเสนอโครงการ/มติ ก.น.จ./ หนังสือเวียนของหน่วยงานกลางให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
                  6) คุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
                       ฯลฯ

             1.2 ประเด็นด้านข้อกฎหมายและการบริหารจัดการ
                  1) แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด พัสดุ และการทำนิติกรรมสัญญา
                  2) การบูรณาการและการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                       ฯลฯ

          2. ความเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

alt          3. ปัญหา ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะในการบูรณาการแผนงาน โครงการและงบประมาณ กับกระทรวง กรม ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เฉพาะ เช่น การค้าชายแดน

          สำหรับการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น ได้ดำเนินการไปแล้ว รวม 3 ครั้ง ใน 3 ภูมิภาค คือ ครั้งที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ที่จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2 กลุ่มภจังหวัดภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย และ ครั้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวสุนธรา (สลธ.) / รายงาน
เริ่มรัตน์ (สำนักภูมิภาคฯ) / ข้อมูล

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 2 มิถุนายน 2553 10:30:43 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2 มิถุนายน 2553 10:40:20
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th