Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2553 / มิถุนายน / เตรียมจัด เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 13 เรื่อง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ

เตรียมจัด เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 13 เรื่อง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ

 

เตรียมจัด เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 13
เรื่อง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ          สำนักงาน ก.พ.ร. โดยสำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม เตรียมจัดการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 13 เรื่อง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมปรินซ์ 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

alt          การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานจากส่วนราชการและจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ แนวทาง และวิธีการของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่ใช้ในการดำเนินการที่ผ่านมา  โดย  สำนักงาน ก.พ.ร. ได้คัดเลือกส่วนราชการและจังหวัดที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำแนวทางไปเป็นแบบอย่าง และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเองต่อไป

          ในการประชุมสัมมนา เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 13 เรื่อง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ นี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับเกียรติจากผู้แทนส่วนราชการและจังหวัด มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทาง และวิธีการของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในการอภิปรายหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

          1. การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม : สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี  
               โดย  นายประทวน สุทธิอำนวยเดช  อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
                       นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางกะดี
                       นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง  กรรมการผู้จัดการบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด

          2. การฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำน่านอย่างยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการการบูรณาการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
               โดย  นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
                       
พันตรีหญิง ระวิวรรณ บุณญเวทย์  หัวหน้างานโครงการและงบประมาณ จังหวัดทหารบกน่าน
                       นางสุภาพ ศิริบรรณสพ ผู้แทนศูนย์ประชาคมน่าน

         nbsp;โดยมี นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. ให้เกียรติดำเนินการอภิปราย

          อนึ่ง การดำเนินการโครงการ เวทีปัญญา สัมมนาวาที นี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีการจัดประชุมสัมมนารวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

          ครั้งที่ 1 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
          ครั้งที่ 2 คุณภาพการให้บริการประชาชนในส่วนของการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
          ครั้งที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
          ครั้งที่ 4 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในระบบราชการ 
          ครั้งที่ 5 การปรับปรุงกระบวนการทำงานการให้บริการประชาชน 
          ครั้งที่ 6 การบริหารงานภาครัฐในระบบเครือข่าย
          ครั้งที่ 7 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
          ครั้งที่ 8 การจัดการความรู้ในจังหวัด
          ครั้งที่ 9 การปรับเปลี่ยนและสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ
          ครั้งที่ 10 การประเมินเพื่อจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
          ครั้งที่ 11 ทำอย่างไรไปให้ถึงฝัน : รางวัล United Nations Public Service Awards 
          ครั้งที่ 12 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

สำนักงาน ก.พ.ร. โดยสำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม เตรียมจัดการประชุมสัมมนา เรื่อง ในเวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมปรินซ์ 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร 


จิราภรณ์ (สำนักนวัตกรรมฯ) / ข้อมูล
วสุนธรา (สลธ.) / จัดทำ
  

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 3 มิถุนายน 2553 09:20:36 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 4 มิถุนายน 2553 14:42:21
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th