Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2553 / กรกฎาคม

กรกฎาคม

 • เตรียมจัดให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของจังหวัด

 • PERC จัดอันดับระบบราชการไทยมีประสิทธิภาพเป็นอันดับ 3 ของเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

 • คลินิก PMQA สัญจร 4 ภาค : แลกเปลี่ยนเรียนรมุ่งสู่คุณภาพ

 • พัฒนา องค์กรสู่ความเป็นเลิศ : ประสบการณ์วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจากภาคเอกชน

 • เวทีปัญญาสัมมนาวาที ครั้งที่ 13 เรื่อง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ

 • คณะผู้แทนอาวุโสจากอิรักศึกษาดูงานการปฏิรูประบบราชการ

 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 5 กรกฎาคม 2553 13:23:48 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 15:20:30
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th