Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2553 / สิงหาคม

สิงหาคม

 • เตรียมจัด เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 14 เรื่อง ภาครัฐไทยเลื่องชื่อไกลสู่สากล : รางวัล United Nations Public Service Awards

 • เตรียมจัดสัมมนา ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน

 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดสัมมนา... สานสัมพันธ์และบริหารเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ

 • สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตร ปรับมุม เปลี่ยนทิศ สู่องค์การช่างคิด (Creative Organization)

 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกรอบการประเมินผลฯ ปี 2554 ขององค์การมหาชน

 • การสัมมนาการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office)

 • สำนักงาน ก.พ.ร. มอบครุภัณฑ์ให้กับมูลนิธิพระดาบสเพื่อนำไปใช้ประโยช

 • กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 • กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงนำร่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

 • กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 • การอบรมหลักสูตร ปรับมุม เปลี่ยนทิศ สู่องค์การช่างคิด (Creative Organization)

 • เตรียมจัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 4 สิงหาคม 2553 09:58:48 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 15:27:10
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th