Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2553 / กันยายน

กันยายน

 • สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมจัดสัมมนา TQM Forum ครั้งที่ 11 บทเรียนและความท้าทายของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 • แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล เพื่อบูรณาการระหว่างกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554ฯ

 • เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 14 เรื่อง ภาครัฐไทยเลื่องชื่อไกลสู่สากล: รางวัล United

 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดชุมชนนักปฏิบัติของหน่วยงานระดับจังหวัด เรื่อง การนำโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีไปสู่การปฏิบัติ

 • เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 • กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปรับปรุงใหม่)

 • คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศอินเดียและเนปาล ศึกษาดูงานการปฏิรูประบบราชการ

 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เรื่อง การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานตามระบบ GAP

 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เรื่อง การพัฒนาองค์กรเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการ ประชาชน

 • กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

 • สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2553 เรื่อง ธรรมาภิบาล กับการพัฒนาระบบราชการไทย

 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 2 กันยายน 2553 09:48:06 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 พฤษภาคม 2555 15:29:27
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th