Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2554 / มกราคม / เปิดตัวโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูง

เปิดตัวโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูง

เปิดตัวโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูง ณ จังหวัดน่านalt          
สำนักงาน ก.พ.ร. จับมือกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ดำเนินการ โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (บพส.) เพื่อจัดทำหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (บพส.) ภายใต้กรอบการเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ร่วมกันแก้ปัญหาในระดับรากหญ้าตามความต้องการของประชาชน ด้วยการลงพื้นที่ไปเรียนรู้จริงจากชาวบ้าน โดยยึดหลักเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา 

          โครงการฯ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

          1. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ของผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนสร้างให้เกิดการทำงานบูรณาการแบบ Collaborative Governance ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาระดับรากหญ้า ซึ่งเป็นความเดือนร้อนของประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

          2. พัฒนาพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย ที่พร้อมต่อการพัฒนาให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งโดยอาศัยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ และมุ่งสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable Social Development)

          3. ให้ได้รูปแบบการบริหารการพัฒนา (Model) ในพื้นที่/ชุมชนเป้าหมาย

          การขับเคลื่อนโครงการฯ นี้เริ่มจากกิจกรรมการศึกษาดูงาน และทดลองหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ ในระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านน้ำป้าก บ้านห้วยธนู และ บ้านห้วยม่วง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

alt          โดยเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา คณะผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการนำของท่านองคมนตรี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย  ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ผู้บริหารโครงการพัฒนาดอยตุง  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการ Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)  พลตรีวิสิษฐ แจ้งประจักษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย (วปอ.)  ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.  และคณะผู้สังเกตการณ์ ประกอบด้วย รศ.ดร.ปภัสวดี วีรกิตติ ผู้อำนวยการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน (ต้นกล้าอาชีพ)  รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและทดลองหลักสูตรตามโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูง (บพส.) โดยสวมบทบาทเป็นนักเรียน รุ่นทดลองหลักสูตร หรือรุ่น 0 โดยมี ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่  ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริญสรรพ์ เป็นวิทยากรกระบวนการ และชาวบ้านจาก 3 หมู่บ้านเป็นครูผู้สอนalt

alt


การประชุมเตรียมงานก่อนลงพื้นที่ ในวันที่ 7 มกราคม 2554 ณ ที่ทำการโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ อ.เมือง จ.น่าน          
การศึกษาดูงานและทดลองหลักสูตร บพส. นี้ เป็นการจำลองแบบ (Simulation) การดำเนินกิจกรรมหลักสูตร บพส. ในช่วงของการลงไปเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในพื้นที่ โดยย่อส่วนระเบียบวิธี กระบวนการและระยะเวลาดำเนินการจริง 6 เดือน มาทดลองปฏิบัติจริงประมาณ 2-3 วัน และเพื่อแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play) ของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเสมือนผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ และวิทยากรกระบวนการในการทำหน้าที่อำนวยการประชุมกับชาวบ้านจริงในชุมชน 


alt

alt
 

 กิจกรรมการลงพื้นที่ ณ บ้านน้ำป้าก อ.ท่าวังผา จ.น่าน          ในวันที่ 8 มกราคม 2554 คณะผู้ทรงคุณวุฒิได้เดินทางไปยังบ้านน้ำป้าก อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการกับชาวบ้านจากทั้ง 3 หมู่บ้าน จำนวนประมาณ 30 คน ด้วยการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจ / เข้าถึงสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

alt


          จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านแล้ว พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของทั้ง 3 หมู่บ้านนี้ ได้แก่ ปัญหาทรัพยากรน้ำ ที่ดินทำกิน สิ่งแวดล้อม หนี้สิ้น ทุน-รายได้ อาชีพ อนาคตลูกหลาน ยาเสพติด และสังคม-วัฒนธรรม

alt


alt
          
หลังจากนั้น เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อเขียน แผนที่เดินดิน ตามหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน โดยในแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยผู้เรียน ดังนี้


          กลุ่มที่ 1 บ้านห้วยม่วง ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ และหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล โดยมี ดร.ถวิลวดี บุรีกุล เป็นวิทยากรกระบวนการ และชาวบ้านจากบ้านห้วยม่วง

alt


          
กลุ่มที่ 2 บ้านน้ำป้าก ได้แก่ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน พล.ต.วิสิษฐ แจ้งประจักษ์ รศ.ดร.ปภัสวดี วีรกิตติ รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล โดยมี รศ.ดร.สุธีระ ประเสริญสรรพ์ เป็นวิทยากรกระบวนการ และชาวบ้านจากบ้านน้ำป้าก


alt


          
กลุ่มที่ 3 บ้านห้วยธนู ได้แก่ หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ โดยมี ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นวิทยากรกระบวนการ และชาวบ้านจากบ้านห้วยธนู

          การรวมกลุ่มเขียนแผนที่เดินดินนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำรวจ และทบทวนว่าในแต่ละหมู่บ้านนั้น มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้าง มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับชาวบ้านบ้างและชาวบ้านมีความต้องการอะไรบ้าง 

          สำหรับในช่วงบ่าย หลังจากที่แต่ละกลุ่มได้แผ่นที่เดินดินแล้ว จึงออกสำรวจพื้นที่ตามแผ่นที่เดินดินของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อสำรวจและเรียนรู้จากสภาพแวดล้อม / ปัญหาจริงของแต่ละหมู่บ้าน

alt

alt
 

การสำรวจพื้นที่ตามแผนที่เดินดิน ของทั้ง 3 หมู่บ้าน          สำหรับวันที่ 9 มกราคม 2554 เป็นการประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการกับชาวบ้านและผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ข้าราชการในพื้นที่ นำโดยนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน เพื่อมาพูดคุย รับรู้ปัญหาและนำปัญหาที่ค้นพบจาก 3 หมู่บ้านมาหาแนวทางแก้ไขต่อไป

alt
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน          การศึกษาดูงาน และทดลองหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วยดี ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ต้องขอขอบคุณสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน ผู้นำชุมชนและชาวบ้านจากบ้านน้ำป้าก บ้านห้วยธนูและบ้านห้วยม่วง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทดลองหลักสูตรในครั้งนี้ ทางสำนักงาน ก.พ.ร. จะได้นำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประกอบการพัฒนาเป็นหลักสูตรฯ สำหรับการดำเนินโครงการ บพส. ในรุ่นที่ 1 ต่อไป 

          สำหรับก้าวต่อไปของโครงการ บพส. ทางสำนักงาน ก.พ.ร. จะได้รายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ  


นนทญา (สลธ.) / ข่าว & ภาพ
วสุนธรา (สลธ.) / รายงาน
กลุ่มสื่อสาร ฯ / จัดทำ

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 27 มกราคม 2554 13:32:12 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 27 มกราคม 2554 13:44:36
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th