Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2554 / พฤศจิกายน

พฤศจิกายน

 • สำนักงาน ก.พ.ร. ผ่อนผันการส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศลาวศึกษาดูงานการจัดการภาครัฐแนวใหม่
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)
 • รายงานผลการวิจัย Doing Business 2012 อันดับน่าลงทุนไทยขึ้นอันดับ 17
 • สำนักงาน ก.พ.ร. เดินหน้าตรวจเยี่ยมกระบวนงานการให้บริการของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ณ กรมการค้าภายใน และกรมสรรพากร
 • ผอ.สถาบัน ENA ประเทศฝรั่งเศสเข้าเยี่ยมชมโครงการ นปร.
 • การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
 • กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 • แต่งตั้งเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการกำกับติดตามและเร่งรัด การดำเนินงานพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ
 • เตรียมจัดประชุมชี้แจงแนวทางการบูรณาการแผนงาน/โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กับส่วนราชการ
 • หลักเกณฑ์และแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • เตรียมจัดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครขอรับรางวัล UN Public Service Awards 2012
 • สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจเยี่ยมกระบวนการให้บริการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมสรรพสามิต ที่ส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2554
 • สำนักงาน ก.พ.ร. เร่งเครื่อง...หาแนวทางการปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2554 09:11:20 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2554 11:05:49
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th