Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2554 / ธันวาคม

ธันวาคม

 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อภาพเคลื่อนไหวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
 • ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2555
 • สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน ประจำปี 2555
 • กอ.รมน. บันทึกเทปโทรทัศน์ฯ อาเศียรวาท 5 ธันวามหาราช 
 • แต่งตั้งเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสกภัย
 • สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนประจำปี 2554 (รอบ 12 เดือน)
 • ก.พ.ร. มอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชนและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2554
 • การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานฯ  ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติกรมการแพทย์ และ กรมปศุสัตว์
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัด เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 17  แนวทางการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 • สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดการประชุมเจรจาเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปี 2555
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 1 ธันวาคม 2554 11:03:23 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 5 มกราคม 2555 11:25:52
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th