Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2555 / มกราคม

มกราคม

 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะผู้ใช้งานระบบบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ (GSMS)
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ
 • การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง ธรรมาภิบาล...เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
 • ประมวลกิจกรรมเด่นในรอบปี 2554
 • สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 มกราคม 2555 เรื่องร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. พ.ศ. ....
 • เตรียมจัดสัมมนารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ ปี 2556 ระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กับส่วนราชการ
 • มอบหมายและมอบอำนาจให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสำนักงาน ก.พ.ร.
 • ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 5 มกราคม 2555 11:03:53 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 31 มกราคม 2555 10:31:49
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th