Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2555 / มกราคม / ประมวลกิจกรรมเด่นในรอบปี 2554 / ตุลาคม

ตุลาคม

 
ตุลาคม

3 ตุลาคม  การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2554 เรื่อง สู่ ๑ ทศวรรษพัฒนาระบบราชการ ณ ห้องเจ้าพระยา 1 - 2 ชั้น 2 หอประชุมกองทัพเรือ โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการพัฒนาระบบราชการ จากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารกิจการบ้านเมือง และการเสวนากลุ่มย่อย 3 เรื่อง ได้แก่ ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในการบริหารกิจการบ้านเมือง การจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น : กรณีการจัดทำสัญญาโครงการ (Contrat de Projets Etat/Region) และ ความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

5 ตุลาคม  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 5/2554 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

7 ตุลาคม  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน โดยแต่งตั้งให้นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554

10 ตุลาคม  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 2/2254 ณ ห้องประชุม ก.พ.ร. ชั้น 5 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยมี นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

11 ตุลาคม  คณะ รัฐมนตรีพิจารณาเรื่องแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และ คำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คำขอเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ เหลือจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณ กลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) แล้ว ลงมติเห็นชอบมติที่ประชุม ก.น.จ. ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 และครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ทั้ง 3 ข้อ

13 และ 19 ตุลาคม  สำนักงาน ก.พ.ร. นำเงินไปบริจาคและร่วมกันบรรจุสิ่งของใส่ถุงยังชีพ สำหรับนำไปบริจาคแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการชวนกันทำดี...เพื่อสังคม

18 ตุลาคม  คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เป็นผู้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนทั้งหมด ว่าหน่วยงานใดควรเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจนั้นต่อไป หรือควบรวม ตลอดจนยุบเลิก เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 16 มกราคม 2555 11:17:01 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 16 มกราคม 2555 13:44:05
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th