Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2555 / มีนาคม

มีนาคม

 • ปฏิทินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของส่วนราชการและจังหวัด
 • ก.พ.ร. จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ
 • ประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดฯ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 • รายการเดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
 • ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การเชื่อมโยงและปรับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการดำเนินการขยายผลเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน
 • เตรียมจัด เวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 18 เรื่องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม : กรณีตัวอย่างเครือซิเมนต์ไทย (Siam CemenGroup: SCG)
 • คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากระบวนการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เข้าพบผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร.
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินการปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจตามมติคณะรัฐมนตรี
 • สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี เร่งขับเคลื่อน การเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยด้านการบังคับให้ เป็นไปตามข้อตกลง
 • สำนักงาน ก.พ.ร. ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของจังหวัด ประจำปี 2554 (รอบ 12 เดือน)
 • จัดประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพิ่มเติม
 • สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของส่วนราชการ ประจำปี 2554 (รอบ 12 เดือน)
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 5 มีนาคม 2555 15:09:15 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 มีนาคม 2555 10:41:29
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th