Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2555 / มิถุนายน

มิถุนายน

 • ก.พ.ร. เปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6
 • รายการ เดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน ตามหา... นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการเขียนรายงานสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี พ.ศ. 2555
 • สำนักงาน ก.พ.ร. ขานรับ ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • สัมมนาผู้บริหารภาคเอกชนผู้เป็นครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ให้กับ นปร. 5
 • สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
 • นายกรัฐมนตกาศยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 • ปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • เตรียมจัดชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2547 2560)
 • เตรียมจัดประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาทีครั้งที่ 19 เรื่อง พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้วย PMQA
 • เตรียมลงพื้นที่ 4 ภาค เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)

 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 1 มิถุนายน 2555 10:33:40 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2 กรกฎาคม 2555 11:05:40
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th