Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2555 / มิถุนายน / สัมมนาผู้บริหารภาคเอกชนผู้เป็นครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ให้กับ นปร. 5

สัมมนาผู้บริหารภาคเอกชนผู้เป็นครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ให้กับ นปร. 5

สัมมนาผู้บริหารภาคเอกชน
ผู้เป็นครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) ให้กับ นปร. 5            เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์ รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาผู้บริหารภาคเอกชนผู้เป็นครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ 

           โดย นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์ ได้กล่าวว่า ประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี 2545 และได้นำวิธีการบริหารจัดการแบบใหม่ที่เป็นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ เข้ามาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งการเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในการทำงานที่มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพราะฉะนั้น ระบบราชการไทยจึงต้องการคนรุ่นใหม่ที่เก่งและเป็นคนดีเข้ามาช่วยกันพัฒนาประเทศ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) มาตั้งแต่ปี 2548 โดยกระบวนการเรียนรู้ในระหว่างที่ นปร. อยู่ในโครงการประกอบไปด้วยการเรียนรู้ภาควิชาการ การเรียนรู้จากการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค การเรียนรู้ระบบบริหารงานของหน่วยงานกลางในการบริหารนโยบาย การเรียนรู้จากการปฏิบัติราชการในราชการบริหารส่วนกลาง การเรียนรู้จากการปฏิบัติราชการในการฝึกงานในภาคเอกชน และการเรียนรู้จากการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ ขณะนี้ นปร. รุ่นที่ 5 กำลังจะไปปฏิบัติราชการในภาคเอกชน และการที่ นปร. ได้มีโอกาสเรียนรู้กับ Mentor จากภาคเอกชนนั้น นปร. จะสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ประกอบการทำงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

           ทางด้าน ผศ. ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา ที่ปรึกษาด้านวิชาการประจำโครงการฯ ได้กล่าวว่า โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และได้เตรียมความพร้อมให้กับ นปร. เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน โดยโครงการฯ จะส่ง นปร. ไปปฏิบัติราชการในด้านการบริหารจัดการในหน่วยงานภาคเอกชน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาคเอกชน และเพื่อศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในลักษณะการศึกษาเปรียบเทียบ ซึ่งข้าราชการในโครงการจะได้เรียนรู้แนวคิด เทคนิคการบริหารยุคใหม่ กระบวนการ ขั้นตอนการกำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านธุรกิจ ทั้งในด้านการผลิต การตลาด และการบริการลูกค้า เพื่อให้ นปร. ได้นำยุทธศาสตร์หรือแนวทางการบริหารมาปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานในภาคราชการได้ รวมทั้งยังมุ่งหวังให้ นปร. ได้เรียนรู้ภาวะการเป็นผู้นำของผู้บริหารหน่วยงานในภาคเอกชนด้วย

           นอกจากนี้ในการสัมมนาครั้งนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ Mentor ภาคเอกชน โดย คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ 
ที่ปรึกษา บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ได้เล่าประสบการณ์ การเป็น Mentor ให้กับ นปร. ไว้ว่า ในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการเรียนรู้ จะเป็นช่วงของการปรับตัว ซึ่ง Mentor จะให้ นปร. ได้เรียนรู้ด้วยการเข้าร่วมประชุม ติดตาม และพบลูกค้า หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้ นปร. ได้เล่าว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงภาวะความเป็นผู้นำของ Mentor ด้วย สำหรับในช่วงสุดท้ายของการเรียนรู้ Mentor จะให้ นปร. ศึกษาเกี่ยวกับการทำ CSR ของต่างประเทศ แล้วนำเสนอเป็นโครงการนำร่อง เพื่อนำไปปรับใช้ในอนาคต 

           หลังจากนั้นเป็นการแนะนำตัวและสนทนากันระหว่าง นปร. รุ่นที่ 5 กับ Mentor ซึ่งจะไปปฏิบัติราชการด้วย ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2555 นี้
           ท้ายนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ขอขอบคุณ Mentor ทั้ง 29 ท่านที่ตอบรับเป็นครูผู้ฝึกสอนให้กับ นปร. รุ่นที่ 5 ดังรายชื่อต่อไปนี้

  

ที่
รายชื่อผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชน / ตำแหน่ง
รายชื่อข้าราชการในโครงการ
รุ่นที่ 5
1
คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
นางสาวพิธว์สิริ ธเนศสกุลวัฒนา
นายอลงกต มีแก้ว
2
คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นางสาวทัณฑิมา รัตนสมบูรณ์  
นางสาวสินีนาถ กังสนันท์
3
คุณจรัญ ผู้พัฒน์ 
รองกรรมการผู้จัดการสำนักสื่อสารการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์                   
บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
นายบุญฤทธิ์ อดิพัฒน์
4
คุณจรัมพร โชติกเสถียร 
กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์
5
คุณชัยอนันต์ ศิระวณิชการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ผู้บริหารกลุ่มทรัพยากรบุคคลและองค์กรสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายภัทร บุญญลักษม์
6
คุณเชาวลิต เอกบุตร 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
นายธนวัฒน์ ไทยแก้ว
นางสาวกนกวรรณ จันทร์โฮง
7
คุณทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส
ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานยุทธศาตร์องค์กร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
นายศิรพล ฤทธิประศาสน์
8
คุณธีรพงศ์ จันศิริ 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
นางสาวรสชรินทร์ ศิริเวิน
นางสาวศรีภูพาน สุพรรณไชยมาตย์
9
คุณธนา เธียรอัจฉริยะ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แซท จำกัด
นายธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์
10
คุณนพพล มิลินทางกูร 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
นายณัฐรุจ อนันตบวรวุฒิ
11
คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา 
กรรมการผู้อำนวยการ 
บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
นางสาววธินันท์ สุวรรณาภรณ์
12
คุณประพันธ์ อัศวอารี 
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
นางสาวอภิญญา เจริญฉ่ำ
13
คุณปัทมาวลัย รัตนพล 
Chief People Office 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
นางสาวนรัญญา บางอ้อ
นางสาวกฤษณ์วรรณ วรมิศร์
14
คุณพัทธนนท์ เปรมสมิทธ์ 
ผู้จัดการภาคนคงหลวง 
 
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายกาจน์ เมฆเกรียงไกร
15
คุณพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                             
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นางสาวพรรวษา กุหลาบขาว
16
คุณวสันต์ เทียนหอม 
รองเลขาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
นายชวนันท์ มุสิกดิลก
17
คุณวัฒนา โอภานนท์อมตะ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
นางสาวตวงทอง สังข์แก้ว
18
คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
นางสาวภัทรพีระพันธุ์ หินเมืองเก่า
19
คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ 
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
นางสาวศรมณ เทพแก้ว
20
คุณสมประสงค์ บุญยะชัย 
รองประธานกรรมการ 
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นางสาวจิณห์จุฑา กันตะสุวรรณ
นายเมธัส ชัยพุฒิ
21
คุณสหัส ประทักษ์นุกูล 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
นางสาวนันท์นภัส ฤกษ์อุดมศักดิ์
22
คุณสุภัค ศิระรักษ์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
นายวิทวัส ไกรวิทย์
23
คุณสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ 
ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน 
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
นายธีรรัตน์ ธัญญกุลสัจจา
24
คุณโสภาวดี เลิศมนัสไชย 
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.  
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
นายปุณรัต เกตุปราณีต
25
คุณอธิคม เติบศิริ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
นายเอกลักษณ์ อุปริรัตน์
26
คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นางสาวอรกันยา เตชะไพบูลย์
27
คุณอัสนียา สุวรรณศิริกุล 
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารบริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์ 
บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
นางสาวลลิดา สอนสง
28
คุณวุฒิชัย  สิทธิปรีดานันท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
นายเอกวัฒน์ ธนประสิทธิ์พัฒนา
29
คุณไขศรี  เนื่องสิกขาเพียร 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด
นางสาวพัทธ์ปิยา จงชาณสิทโธ

นนทญา (สลธ.) / ข่่าว & ภาพ
วสุนธรา (สลธ.) / รายงาน
กลุ่มสื่อสารฯ / จัดทำ

  


 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 18 มิถุนายน 2555 10:14:57 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 มิถุนายน 2555 10:14:57
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th