Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2555 / กรกฎาคม

กรกฎาคม

 • 2 ส่วนราชการไทยคว้ารางวัลระดับโลก UN Awards 2012
 • คณะผู้รับรางวัล UN 2012 เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ
 • เตรียมจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น การขับเคลื่อนภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • เตรียมจัดประชุมเพื่อนำเสนอข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
 • รายการ เดินหน้า...พัฒนาราชการไทย ตอน ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจงผลการกลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฎิบัติราชการแก่ส่วน ราชการ
 • หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนางหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 2560)
 • สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. เปิดการอบรมหลักสูตรนวัตกรรมหน่วยงานภาครัฐ : การเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 • การประชุมพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
 • คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศลาว ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.ร.
 • การประชุมเพื่อเตรียมการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2560)
 • เตรียมจัดประชุมชี้แจงร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 2 กรกฎาคม 2555 11:07:39 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 27 กรกฎาคม 2555 11:56:02
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th