Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2555 / กรกฎาคม / หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจัหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 2560)

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจัหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 2560)

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 2560)           สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 2560) ซึ่งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะตัองจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 2560) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

alt           ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ได้ร่วมกับทีมบูรณาการกลาง จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 2560) และขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ 4 ภาค เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดดังกล่าว โดยได้มีการมอบนโยบายในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจากรองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับและดูแลพื้นที่ การชี้แจงทิศทางของ ก.น.จ. ในการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนฯ เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) ได้อย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.น.จ. กำหนด ก่อนที่จะเสนอให้ ก.น.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

           สำหรับ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)ตามที่ ก.น.จ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2555 ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว มีดังนี้

           ขอบเขตของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

           1. ขอบเขตของแผนพัฒนาจังหวัด

           แผนพัฒนาจังหวัดเป็นแผนที่มุ่งการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่ครอบคุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัด

           2. ขอบเขตของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

           แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัมนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด

           แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

           1. ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์รายสาขา/เฉพาะด้าน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

           2. คุณภาพของแผน

           ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่มีคุณภาพ จะต้องผ่านกระบวนการเห็นชอบร่วมกันของทุกฝ่าย และแผนดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจน ความเป็นเหตุเป็นผลของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกัน เชื่อมโยงตั้งแต่วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหระสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จนถึงแผนงาน/โครงการ (Logical Framework) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

               1) มีการกำหนดประเด็นปัญหาและโอกาสการพัฒนาชัดเจนทั้งในเชิงของขนาดและพื้นที่ พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและโอกาสการพัฒนานั้น ๆ

               2) มีวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงการแก้ปัญหา และการใช้โอกาสในการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

               3) มีประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางารพัฒนา และการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน โดยในการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์จะต้องมีการหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อยืนยันประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

               4) มีการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์

               5) มีแผนงาน/โครงการ ตอบสนองกับแนวทางพัฒนานั้น ๆ 

           3. ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยจัดทำแผนพัฒนาในลักษณะต่อเนื่องแบบ Rolling Plan ซึ่งจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์ทุกปีโดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี อันจะช่วยทำให้การดำเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการคาดการณ์สถานการณ์และมองเชิงรุกไปข้างหน้า รวมทั้งมีการยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น (แสดงในแผนภาพ)


แผนภาพ แสดงผลพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี ในลักษณะแบบ Rolling Plan           ขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

           ขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 2560) มีดังนี้

           1. ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 27 และมาตรา 28 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่กำหนดไว้ตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ นร (ก.น.จ.) 1203 / ว2 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552

           2. รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รวมกับทีมบูรณาการกลางประชุมร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้กรอบแนวทาง คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ตามที่ ก.น.จ. เสนอ

           3. ในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภายนอกต่าง ๆ ในจังหวัดเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามมาตรา 19 และมาตรา 27 นั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ได้รับจาก ก.บ.ก. เข้ารับฟังความคิดเห็นพร้อมกันด้วย และเมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ให้จังหวัดส่งความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ ก.บ.จ. / ก.บ.ก. เพื่อนำผลการประชุมและความคิดเห็นของที่ประชุมมาปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแล้วแต่กรณีให้สมบูรณ์ต่อไป

           4. ทีมบูรณาการกลางจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กับกระทรวง กรมที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

           5. ในการพิจารณาของ ก.บ.จ. โดย อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณซึ่งพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด อ.ก.น.จ.ฯ อาจมีข้อสังเกตเพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เหมาะสมและมีคุณภาพ (อาจให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมชี้แจงด้วย)


วสุนธรา (สลธ.) / รายงาน
กลุ่มสื่อสารฯ / จัดทำ
สำนักงานเลขานุการ ก.น.จ. / ข้อมูล
 


 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 13 กรกฎาคม 2555 10:02:20 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 13 กรกฎาคม 2555 10:14:41
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th