Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2555 / สิงหาคม

สิงหาคม

 • คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศบังคลาเทศ ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบราชการไทย
 • การประชุมชี้แจงร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • เตรียมจัดประชุมให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 2
 • กอ.รมน. บันทึกเทปโทรทัศน์ อาเศียรวาท 12 สิงหามหาราชินี
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดกิจกรรมสื่อสัญจร นำสื่อมวลชมเยี่ยมชมงานจังหวัด แพร่ - น่าน
 • สำนักงาน ก.พ.ร. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่น (Public Accounting Awards 2012)
 • เตรียมจัดประชุมให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) ครั้งที่ 2
 • นายกรัฐมนตรีเตรียมประกาศแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไปของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • สัมภาษณ์พิเศษ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ความคืบหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • การประกาศแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไปของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • บุคลากรสำนักงาน ก.พ.ร. ศึกษาดูงานสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam)
 • เตรียมจัดประชุมสัมมนากรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน
 • เตรียมจัดการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน ประจำปี 2556
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 7 สิงหาคม 2555 11:21:28 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 สิงหาคม 2555 14:55:28
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th