Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2555 / ตุลาคม

ตุลาคม

 • หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • เตรียมจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล UN Awards 2013
 • ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.
 • สำนักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2555 เรื่อง ปรับระบบราชการไทย...เตรียมพร้อมสู่อาเซียน 2015
 • เตรียมจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ: โครงการกรณีพิเศษ
 • การประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง OECD กับสำนักงาน ก.พ.ร.
 • แต่งตั้ง อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ จำนวน 2 คณะ
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมในการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2013
 • กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 2 ตุลาคม 2555 10:50:05 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 ตุลาคม 2555 10:57:33
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th