Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2555 / พฤศจิกายน / กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

Untitled Document

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


            สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  และเตรียมจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลฯ ของส่วนราชการ และประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคำรับรองปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  ในวันที่ 12 และ 13 ธันวาคม 2555

            สำหรับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นั้น  ก.พ.ร. ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและกระทรวงนำร่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แล้ว  และสำนักงาน ก.พ.ร. โดยสำนักติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการได้แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ  และปฏิทินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว    เพื่อเตรียมการสำหรับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อไป

            ทั้งนี้  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จะแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ มิติภายใน และ มิติภายนอก เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา  โดยในมิติภายในนั้นจะมีตัวชี้วัดเหมือนกันทุกส่วนราชการ  ในขณะที่ตัวชี้วัดในมิติภายนอก ด้านการประเมินประสิทธิผล  จะมีรายละเอียดแตกต่างกัน ระหว่างส่วนราชการและกระทรวงนำร่อง  สำนักงานปลัดกระทรวง  และส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง โดยมีรายละเอียด ดังนี้


กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและกระทรวงนำร่อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


ประเด็นการ
ประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
(%)
มิติภายนอก
70
การประเมินประสิทธิผล
 
 
 
 
 
1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก
1.1   ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง
1.2   ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) (ถ้ามี)
1.3   ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness)
หมายเหตุ  - A หมายถึง ตัวชี้วัดระดับกระทรวงที่เป็นภารกิจหลัก
              ของกรม
               - ส่วนราชการใดที่ไม่มีตัวชี้วัดที่ 1.3 ให้นำน้ำหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1.2
60
(30+A)
 
(27-A)
 
 
(3)
การประเมินคุณภาพ
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
10
มิติภายใน
30
การประเมินประสิทธิภาพ
3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
3
4. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2.5
5. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
2.5
6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
3
7. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ
4
การพัฒนาองค์การ
8. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร
5
9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
3
10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
3
11. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
4
รวม
100
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


ประเด็นการ
ประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
(%)
มิติภายนอก
70
การประเมินประสิทธิผล
 
 
 
 
 
1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก
1.1    ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวง
1.2   ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) (ถ้ามี)
1.3   ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness)
1.4   ระดับความสำเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง
หมายเหตุ  - A หมายถึง ตัวชี้วัดระดับกระทรวงที่เป็นภารกิจหลัก
              ของกรม
               - ส่วนราชการใดที่ไม่มีตัวชี้วัดที่ 1.3 ให้นำน้ำหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1.2
60
(30+A)
 
(22-A)
 
 
(3)
 
(5)
การประเมินคุณภาพ
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
10
มิติภายใน
30
การประเมินประสิทธิภาพ
3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
3
4. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2.5
5. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
2.5
6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
3
7. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ
4
การพัฒนาองค์การ
8. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร
5
9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
3
10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
3
11. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
4
รวม
100
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
(%)
มิติภายนอก
70
การประเมินประสิทธิผล
 
 
 
 
 
1. นโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก
1.1   ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกรมหรือเทียบเท่า และตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) (ถ้ามี)
1.2   ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Readiness)
หมายเหตุ  ส่วนราชการใดที่ไม่มีตัวชี้วัดที่ 1.2 ให้นำน้ำหนักไปรวมไว้ที่ตัวชี้วัดที่ 1.1
60
(57)
 
 
(3)
การประเมินคุณภาพ
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
10
มิติภายใน
30
การประเมินประสิทธิภาพ
3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
3
4. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2.5
5. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
2.5
6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
3
7. ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ
4
การพัฒนาองค์การ
8. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร
5
9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
3
10. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
3
11. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
4
รวม
100

  

           สำหรับรายละเอียดของตัวชี้วัดในมิติภายในด้านการประเมินประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การนั้น สามารถดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th


            ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลฯ ของส่วนราชการ และจัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในเดือนธันวาคม 2555 โดยมีกำหนดจัดประชุม ดังนี้

            ● การประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555  เวลา 08.30 - 13.00 น.  ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต 

            ● การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555  เวลา 08.30 - 13.00 น.  ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถ.ราชปรารภวสุนธรา (สลธ.) / จัดทำ
สำนักติดตามฯ / ข้อมูล
   

 

 


เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2555 13:42:01 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2555 14:11:43
ข่าวเด่น ก.พ.ร.
    สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

เกี่ยวกับ

กฏหมายและระเบียบ

หนังสือเวียน

ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศูนย์ความรู้

ประชาสัมพันธ์

W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

Slocan

สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th