Logo of OPDC ก.พ.ร. FAQ สำหรับการค้นหา  |  ภาษาไทย   |   English   |   Mobile   |   Help   |  

หน้าหลัก หน้าหลัก | ติดต่อ | ผังเว็บไซต์ |  หน้าหลัก
Share แชร์ พิมพ์หน้านี้
ข่าวเด่น ก.พ.ร. / ปี 2555 / ธันวาคม

ธันวาคม

 • ตัวชี้วัดใหม่ (มิติภายใน) ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธาน ก.พ.ร.
 • สำนักงาน ก.พ.ร. รับรางวัล ดัชนีความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2554
 • สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำเสนอมาตรการและกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ
 • ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7
 • การประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง World Bank
 • นปร. รุ่นที่ 6 ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • เตรียมจัดประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 21 เรื่อง ก้าวต่อไปของการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
 • ก.พ.ร.จัดประชุมการดำเนินงานตรวจสอบและประเมินผลด้านการสอบทานกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • รมต.นร. พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ
 • สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เรื่อง การต่อเวลาการดำรงตำแหน่ง และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของเลขาธิการ ก.พ.ร.
 •  

   


  เผยแพร่ข้อมูลเมื่อ 3 ธันวาคม 2555 11:31:52 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 28 ธันวาคม 2555 09:25:28
  ข่าวเด่น ก.พ.ร.
      สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร.     |     ลิงค์     |     สมาชิกเครือข่าย     |     RSS feed     |     คำถามที่พบบ่อย            

  เกี่ยวกับ

  กฏหมายและระเบียบ

  หนังสือเวียน

  ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

  ศูนย์ความรู้

  ประชาสัมพันธ์

  W3C   Facebook Facebook สำนักงาน ก.พ.ร.   PMQA Channel  ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ  ipv6 ready  www.info.go.th  การปฏิเสธความรับผิดชอบ |  Webmail| Intranet สำหรับข้าราชการ | ผังเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ 

  Slocan

  สงวนลิขสิทธิ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7882 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th